top of page

Wie kan als arbiter optreden?

In principe kan iedereen als arbiter optreden, doch gezien betwistingen veelal een juridische inslag hebben, zijn het veelal advocaten of minstens juristen die als arbiter optreden.

In sommige gevallen dient het geschil door een college van een oneven aantal (meestal drie) arbiters te worden behandeld. In dat geval worden dikwijls als tweede en derde arbiter personen aangesteld die een bepaalde deskundigheid hebben in de materie waarover moet worden beslist.

Partijen kunnen zelf een arbiter of een instantie die een arbiter aanstelt, aanduiden in hun overeenkomst. Indien dit niet gebeurd is en partijen geraken het niet eens over de naam van een arbiter, dan zal de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Eerste Aanleg op éénzijdig verzoek van één der partijen één of meerdere arbiters aanstellen.

bottom of page