top of page

Bemiddeling

Geschillen "overbruggen"
Partijen maken het akkoord, 
de bemiddelaar is hun instrument en bewaakt het evenwicht tussen hen.

PicsArt_01-26-05.02.5-1.png

Waarvoor zoekt u een antwoord?
Klik hieronder om direct het juiste antwoord te krijgen.

Antwoord niet gevonden?
Klik hieronder om ons te contacteren.

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling kan men omschrijven als een methode waarbij partijen een geschil tussen elkaar oplossen, door beroep te doen op een neutraal en onafhankelijk tussenpersoon.

Deze neutrale tussenpersoon helpt partijen om tot een akkoord te komen, maar velt geen enkel oordeel. Hij/zij wordt “bemiddelaar” genoemd. 

De wet bepaalt dat elk geschil dat kan worden geregeld via een dading, het voorwerp kan zijn van een bemiddeling. Een dading is een overeenkomst waarbij partijen een betwisting beëindigen of voorkomen met wederkerige toestemmingen.
Deze definitie dekt een zeer brede lading, gezien dit betekent dat voor elk probleem waaromtrent partijen gerechtigd zijn een akkoord af te sluiten, een bemiddeling kan worden opgestart.

Enkel welbepaalde materies die de openbare orde raken zijn niet bemiddelbaar (vb. adoptie, bewindvoering ...).

Wie kan als bemiddelaar optreden?

In feite kan iedereen als bemiddelaar optreden.

Evenwel zullen enkel de door de overheid (Federale bemiddelingscommissie) erkende bemiddelaars een tussen partijen bereikt akkoord door de rechtbanken kunnen laten homologeren, waardoor dit akkoord ook daadwerkelijk kan uitgevoerd worden indien één van de partijen zich niet aan de afspraken zou houden. 

Om erkend bemiddelaar te worden moet de bemiddelaar aanvaard worden door de Federale Bemiddelingscommissie en opleidingen blijven volgen.  Een erkend bemiddelaar heeft derhalve specifieke opleidingen gevolgd opdat een bemiddeling zo optimaal mogelijk zou kunnen verlopen.

Als advocaat-bemiddelaar heeft Claudy De Ganck het voordeel dat zij haar meer dan dertigjarige ervaring als advocaat ten dienste stelt van haar cliënten, zodat deze begeleid kunnen worden naar een evenwichtig en billijk akkoord.

Claudy De Ganck is erkend bemiddelaar:​

 • In familiale zaken

 • In burgerlijke en handelszaken

Wat zijn de voor- en nadelen?

In een bemiddeling heeft de bemiddelaar oog voor de belangen van alle partijen  en gebruikt hij/zij technieken om een verbroken communicatie terug op gang te brengen en geeft de nodige begeleiding om tot een akkoord te komen.  

Voordelen

 • Lange vechtprocedures worden vermeden.

 • Aanzienlijk goedkoper, gezien minder langdurig en de kostprijs gebruikelijk gedeeld wordt tussen de partijen.

 • Bruggen worden niet definitief opgeblazen, verdere samenwerkingen zijn mogelijk.

 • Vertrouwelijke gegevens kunnen ook vertrouwelijk blijven: enkel het akkoord tussen partijen wordt officieel.

 • Een via een erkend bemiddelaar bemiddelde overeenkomst kan worden vastgelegd in een vonnis, waardoor dit akkoord via een gerechtsdeurwaarder kan worden uitgevoerd indien één der partijen zich niet aan de afgesproken verbintenissen houdt.

 • In een gerechtelijke bemiddeling worden de verjaringstermijnen geschorst zolang de bemiddeling loopt.

Nadelen

De nadelen wegen in het geheel niet op tegen de voordelen, maar de eerlijkheid gebied er toch wel melding van te maken.

 • Partijen worden met elkaar geconfronteerd.

 • Emotioneel geladener.

 • Indien de bemiddeling niet lukt, zal alsnog een gerechtelijke procedure moeten worden opgestart of verdergezet.

Hoe start en verloopt het?

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen een vrijwillige en een gerechtelijke bemiddeling.


Bij een vrijwillige bemiddeling nemen de partijen zelf contact op met de bemiddelaar en nemen ze gezamenlijk een afspraak. Het is evenwel ook mogelijk dat het initiatief uitgaat van één partij die dan aan de bemiddelaar vraagt om contact op te nemen met de andere(n) om diens akkoord voor de opstart van een bemiddeling te vragen.


Bij een gerechtelijke bemiddeling wordt de bemiddelaar tijdens een gerechtelijke procedure hetzij op initiatief van één of alle partijen, hetzij op voorstel van de rechtbank, door deze laatste aangesteld. Indien alle partijen gekant zijn tegen een bemiddeling, kan de rechter die evenwel niet bevelen.


De gerechtelijke procedure wordt uitgesteld op een vaste termijn en kan verder gezet worden indien er geen bemiddeld akkoord tot stand komt.

Tijdens de eerste vergadering bij de bemiddelaar wordt een protocol (bemiddelingsovereenkomst) ondertekend, waarin vermeld staat waaraan eenieder zich tijdens de bemiddeling dient te houden (soort van gedragscode).

De bemiddelaar organiseert in samenspraak met de partijen diverse vergaderingen, die gebruikelijk gezamenlijk verlopen, doch mits akkoord van alle partijen kunnen ook aparte afspraken met elk van de partijen worden georganiseerd.

Indien partijen tot een overeenkomst komen, wordt dit op verzoek van partijen voorgelegd aan de rechtbank ter homologatie (bevestiging in een vonnis). 

Indien partijen niet tot een overeenkomst komen, hebben zij de mogelijkheid een gerechtelijke procedure op te starten en/of verder te zetten, en zal noch de bemiddelaar, noch partijen zelf, het tijdens de bemiddeling besprokene mogen openbaar maken.

Bemiddelingsclausule

Partijen kunnen ook proactief te werk gaan, dus vooraleer een betwisting is ontstaan, door een clausule in hun overeenkomst te voorzien waardoor zij zich engageren om, eens een geschil is ontstaan, niet onmiddellijk naar de Rechtbank te lopen, maar eerst en vooral een ernstige poging te ondernemen om hun geschil via bemiddeling op te lossen. Dit kan hen veel tijd, energie en geld besparen en garandeert volledige vertrouwelijkheid.

 

Dergelijke clausule kan de volgende zijn:

"Partijen verbinden zich er toe om geschillen omtrent de uitvoering en/of interpretatie van deze overeenkomst in eerste instantie via bemiddeling trachten op te lossen. Bij deze duiden partijen advocaat Claudy De Ganck, erkend-bemiddelaar, met kantoor te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101, aan,  of ingeval van diens afwezigheid door ziekte of overmacht een door haar aangestelde vervanger met dezelfde kwalificaties." 

Tarieven

Gebruikelijk worden het ereloon en de kosten van een bemiddelaar gedeeld tussen de partijen, tenzij deze hieromtrent andere afspraken maken.

 

In familiezaken wordt er geen BTW aangerekend op het ereloon en de kosten, hetgeen wel het geval is in andere burgerrechtelijke zaken (buiten de familierechtelijke sfeer) en handelszaken.

In de praktijk van Claudy De Ganck varieert het ereloon doorgaans tussen 125 EUR tot 130 EUR voor familierechtelijke/burgerlijke bemiddelingen en tussen 150 EUR en 175 EUR  voor handelsrechtelijke bemiddelingen.

 

Evenwel is een afwijking mogelijk ingeval van hoogdringendheid, de complexheid of het financiële belang van het dossier.

 

De kosten bedragen steeds de volgende forfaits:

 • opening dossier: 60 EUR

 • per getypt blad: 10 EUR

 • kopies: 0,25 EUR/blad

 • gerechtskosten: aan kostprijs

 • verplaatsingen: 0.75 EUR/km

 • sluiting dossier: 40 EUR

 • aangetekende zendingen: 10 EUR

Toepassingsmogelijkheden
We geven enkele voorbeelden 

Familiale geschillen

Bert en Evy wonen samen en hebben twee kleine kinderen. Zij zijn eveneens de bezitters van een woning en nog wat spaargelden.  De relatie tussen Bert en Evy staat evenwel op springen en ze zoeken naar een oplossing om deze te beëindigen. Zij wensen voor hun beiden en de kinderen een zo eerlijk en evenwichtig mogelijke regeling af te sluiten. Hiervoor doen zij een beroep op een bemiddelaar.

Sabrina en André zijn reeds 20 jaar gehuwd. Zij hebben drie kinderen waarvan er nog één onder hun dak leeft en binnenkort hogere studies zal aanvangen.  Sabrina heeft jaren geleden haar werk opgezegd om voor de kinderen te zorgen en heeft geen inkomen.  Beiden hebben een woning waarvan de hypotheek bijna afbetaald is. Sabrina en André wensen te scheiden, maar hebben heel veel vragen over hoe het dan verder moet: wat met de woning, wat met het onderhoud voor hun kind, wat met hun financiële situatie? Zij wensen beroep te doen op een bemiddelaar om hen te begeleiden en om tot een echtscheidingsovereenkomst te komen.

bottom of page