top of page

Welke geschillen komen in aanmerking? 

Ieder geschil van vermogensrechtelijke aard kan het voorwerp van een arbitrage uitmaken. Doch ook niet-vermogensrechtelijke geschillen die vatbaar zijn voor dading, kunnen eveneens het voorwerp van arbitrage uitmaken (Artikel 1676§1 Ger. W.).


Een dading is een overeenkomst waarbij partijen een betwisting beëindigen of voorkomen met wederkerige toestemmingen.

Deze definitie dekt een zeer brede lading, gezien dit betekent dat voor elk probleem waaromtrent partijen gerechtigd zijn een akkoord af te sluiten, een bemiddeling kan worden opgestart.

Enkel welbepaalde materies die de openbare orde raken zijn niet arbitreerbaar (vb. adoptie, bewindvoering,...) of kunnen niet voorafgaandelijk aan het geschil aan arbitrage worden onderworpen (vb. nieuwe contracten woninghuur, appartementsrecht…)

bottom of page