top of page

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling kan men omschrijven als een methode waarbij partijen een geschil tussen elkaar oplossen, door beroep te doen op een neutraal en onafhankelijk tussenpersoon.

Deze neutrale tussenpersoon helpt partijen om tot een akkoord te komen, maar velt geen enkel oordeel. Hij/zij wordt “bemiddelaar” genoemd. 
De wet bepaalt dat elk geschil dat kan worden geregeld via een dading, het voorwerp kan zijn van een bemiddeling. Een dading is een overeenkomst waarbij partijen een betwisting beëindigen of voorkomen met wederkerige toestemmingen.
Deze definitie dekt een zeer brede lading, gezien dit betekent dat voor elk probleem waaromtrent partijen gerechtigd zijn een akkoord af te sluiten, een bemiddeling kan worden opgestart.
Enkel welbepaalde materies die de openbare orde raken zijn niet bemiddelbaar (vb. adoptie, bewindvoering ...).

Links– Federale bemiddelingscommissie

http://www.fbc-cfm.be/nl

bottom of page