top of page

Wat is arbitrage? 

Arbitrage is een alternatieve manier van conflictoplossing waarbij partijen overeenkomen om een conflict aan een arbiter (soort privé-rechter) voor te leggen, die over dit geschil zal oordelen. Daar waar een bemiddelaar geen oordeel velt, is dat dus wel het geval met een arbiter. De arbiter beslist over het geschil.

Een arbitrageovereenkomst is een overeenkomst waarbij partijen afspreken om een betwisting die tussen hen ontstaan is of kan ontstaan met betrekking tot een bepaalde juridische verhouding, aan arbitrage te onderwerpen.

Deze arbitrageovereenkomst hoeft niets meer te zijn dan een in welbepaalde zin geformuleerde clausule, zoals:

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle geschillen in verband met deze overeenkomst zullen beslecht worden door arbitrage overeenkomstig de Wet op de Arbitrage (artikelen 1676-1723 Ger.W.).

Bij deze duiden partijen advocaat Claudy De Ganck, arbiter, met kantoor te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101, aan, of ingeval van diens afwezigheid door ziekte of overmacht een door haar aangestelde vervanger, die overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Arbitrage en het van toepassing zijnde procedurereglement of de vast te leggen akte van opdracht, het geschil in eerste en laatste aanleg zal beslechten.”

Er bestaan ook diverse nationale en internationale instanties die optreden als arbitrage-instantie en van zodra zij aangesteld worden, één of meerdere onder hun leden als arbiter aanstellen. Zo is Claudy De Ganck in hoedanigheid van arbiter aangesloten bij de VZW Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw.

Links:
Wet op de arbitrage

bottom of page