top of page

Wat zijn de verplichtingen van de verzoekende partij(en) binnen de collectieve schuldenregeling?

Van zodra de schuldbemiddelaar werd aangesteld door de arbeidsrechter, worden alle inkomsten zoals loon, vakantiegeld, 13e maand, allerhande premies of commissies, vervangingsinkomens (pensioenen, werkloosheidsvergoedingen, uitkeringen, kinderbijslag en dergelijke meer) aan de schuldbemiddelaar uitbetaald op een hiervoor speciaal geopende rekening (rubriekrekening). Het behoort dan ook tot de verplichting van de betrokken schuldenaar om dit rekeningnummer aan alle instanties door te geven. 

De schuldbemiddelaar zal van deze inkomsten op de rubriekrekening een leefgeld uitkeren.

Met dit toegekende leefgeld dient de schuldenaar alle normale kosten van levensonderhoud te betalen, zoals huur/hypotheek, water, gas, elektriciteit, verzekeringen, schoolgeld, voeding, kleding, telefoon, GSM, medische kosten, mutualiteitsbijdrage, teledistributie, internet, vrije tijd, enz. 

Hij mag, van zodra hij werd toegelaten tot de CSR, geen nieuwe schulden maken, noch zijn schuldenlast op andere manieren vergroten, noch de omvang van zijn vermogen doen dalen. 

Dit houdt onder meer in dat het de schuldenaar verboden is om:

  • nieuwe leningen aan te gaan, persoonlijke of zakelijke zekerheden te stellen (vb. zich borg stellen, een hypotheek nemen, enz.);

  • een nieuw huurcontract aan te gaan tenzij na voorafgaandelijke bespreking met en goedkeuring door de schuldbemiddelaar;

  • zijn roerende goederen (vb. meubels, kleding,…) of onroerende goederen gratis of tegen betaling af te staan;

  • één schuldeiser op gelijk welke manier, zij het gedeeltelijk dan wel voor het geheel van de schuld, terug te betalen;

  • een vakantie te boeken, tenzij na voorafgaandelijke bespreking met en goedkeuring door de schuldbemiddelaar;

  • een voertuig aan te kopen of in te schrijven op zijn naam. Hiertoe is steeds een speciale machtiging nodig van de arbeidsrechter. Deze aanvraag dient zeer grondig gemotiveerd te zijn en kan enkele weken in beslag nemen. 


Alle zaken die de persoonlijke situatie van de schuldenaar wijzigen, moeten onmiddellijk gemeld worden aan de schuldbemiddelaar (wijziging gezinssituatie of -samenstelling, verlies van werk, verhuis, ernstige ziekte, inkomensverhoging, verbreking van een relatie, samenwoonst, huwelijk, wijziging inkomsten huisgenoten, erfenissen, schenkingen, enz…). 

De schuldenaar dient budgetbegeleiding of zelfs -beheer te aanvaarden door een hulpverlenende instantie zoals het OCMW of CAW indien de schuldbemiddelaar dit nodig acht.

De schuldenaar moet zoveel mogelijk bijdragen tot de verbetering van zijn financiële situatie. Als hij gelden of goederen tegoed heeft van bepaalde personen of instanties, dan is hij desnoods verplicht deze via de rechtbank terug te vorderen (vb. opzegvergoedingen, onderhoudsgelden, schadevergoedingen, enz…). Hij moet als een goed huisvader zorg dragen voor al zijn bezittingen, en steeds aangifte doen bij de verzekeraar indien zich een schadegeval zou voordoen. 

Er wordt van de schuldenaar een bereidwilligheid gevraagd. Indien hij werkloos is, moet hij actief werk zoeken, zo nodig opleidingen en bijscholingen volgen, doch steeds in overleg met de schuldbemiddelaar
Hij is verplicht om gedurende de hele procedure in goede trouw mee te werken. Hij moet volledig en loyaal zijn medewerking verlenen gedurende het hele verloop van de procedure, en stipt zijn overeengekomen verplichtingen nakomen. Hij mag geen misbruik maken van de procedure om uitstel van betaling te verkrijgen of om schulden te ontlopen.

 

Samen met de schuldbemiddelaar bekijkt de schuldenaar de mogelijkheden tot afbetaling van alle schulden. De handelingen die volgens de schuldbemiddelaar noodzakelijk zijn voor het goede beheer van het vermogen, moeten door hem uitgevoerd worden. Als de verzoeker weigert bepaalde maatregelen te nemen die de schuldbemiddelaar nodig acht, zoals vb. de verkoop van de wagen, opzeggen van abonnementen op betaaltelevisie enz, dan is de schuldbemiddelaar gerechtigd om een verzoek tot herroeping in te dienen. De Arbeidsrechter beslist over dit verzoek.

bottom of page