top of page

Wat zijn de verplichtingen van de schuldbemiddelaar binnen de collectieve schuldenregeling?

De schuldbemiddelaar is volledig onpartijdig en onafhankelijk. Hij moet het vertrouwen genieten van alle partijen.

Hij is geen hulpverlener, noch de persoonlijke advocaat van de schuldenaar, maar een onafhankelijk tussenpersoon die de meest geschikte manier zoekt om de bestaande schuldenlast tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers op te lossen. Hij staat onder toezicht van de arbeidsrechter.

De schuldenaar heeft de mogelijkheid om aan de Arbeidsrechter de vervanging van de schuldbemiddelaar te vragen volgens de procedure beschreven in art. 1675/17 van het Gerechtelijk Wetboek. Dit zal slechts in ten uitzonderlijke titel worden toegestaan en bijvoorbeeld niet louter omdat de schuldenaar niet akkoord gaat met de maatregelen die de schuldbemiddelaar oplegt.

De schuldbemiddelaar opent een aparte rekening (genoemd rubriekrekening) voor de verzoeker waarop alle inkomsten van de verzoekende partij(en) worden gestort. Van wat overblijft nadat hij het leefgeld aan verzoeker heeft betaald, bouwt hij een reserve op die zal gebruikt worden :

  • voor onvoorziene of uitzonderlijke kosten (vb. wasmachine die stuk is, onvoorziene afrekeningen van nutsvoorzieningen, niet voorziene of gebudgetteerde dokterskosten enz…);

  • betaling van de schuldeisers in de CSR.

  • voor de kosten en erelonen van de schuldbemiddelaar.

 

Minstens eenmaal per jaar bij het opmaken van het jaarverslag geeft de schuldbemiddelaar een volledig schriftelijk overzicht van de stand van de rekening aan de schuldenaar (computeruitprint). Teneinde bepaalde ontvangsten/betalingen te controleren in de loop van het jaar, kan dit ook uitzonderlijk op andere tijdstippen gebeuren.

De schuldbemiddelaar stelt zowel ieder jaar, alsmede aan het einde van zijn opdracht en telkens als de arbeidsrechter daarom verzoekt, een verslag op over de stand van de procedure en haar verloop. De schuldenaar ontvangt steeds een kopie van dit verslag.

De schuldbemiddelaar heeft de verplichting om de feiten betreffende de persoonlijke situatie van de schuldenaar waarvan hij kennis krijgt door het uitoefenen van zijn functie voor zich te houden. Deze verplichting tot beroepsgeheim is zeer strikt. Dit heeft tot gevolg dat derden (familie, vrienden, buren, enz.) bij de schuldbemiddelaar geen inlichtingen kunnen inwinnen over het dossier van de schuldenaar. Er wordt een uitzondering gemaakt aangaande noodzakelijke inlichtingen die bijvoorbeeld aan schuldeisers, deurwaarders of advocaten dienen te worden gegeven alsmede aan hulpinstanties zoals het OCMW of CAW.

Op diens uitdrukkelijk verzoek mag bij een mondeling onderhoud tussen de schuldenaar en de schuldbemiddelaar een andere vertrouwenspersoon dan een aangestelde van OCMW of CAW aanwezig zijn.

bottom of page