top of page

Toepassingsmogelijkheden

Gezien zowat alles waaromtrent partijen een overeenkomst kunnen afsluiten bemiddelbaar is, zijn de toepassingen quasi oneindig.

 

Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven:

 

1. Familiale geschillen.

 

Bert en Evy wonen samen en hebben twee kleine kinderen. Zij zijn eveneens de bezitters van een woning en nog wat spaargelden.  De relatie tussen Bert en Evy staat evenwel op springen en ze zoeken naar een oplossing om deze te beëindigen. Zij wensen voor hun beiden en de kinderen een zo eerlijk en evenwichtig mogelijke regeling af te sluiten. Hiervoor doen zij een beroep op een bemiddelaar.

Sabrina en André zijn reeds 20 jaar gehuwd. Zij hebben drie kinderen waarvan er nog één onder hun dak leeft en binnenkort hogere studies zal aanvangen.  Sabrina heeft jaren geleden haar werk opgezegd om voor de kinderen te zorgen en heeft geen inkomen.  Beiden hebben een woning waarvan de hypotheek bijna afbetaald is. Sabrina en André wensen te scheiden, maar hebben heel veel vragen over hoe het dan verder moet: wat met de woning, wat met het onderhoud voor hun kind, wat met hun financiële situatie? Zij wensen beroep te doen op een bemiddelaar om hen te begeleiden en om tot een echtscheidingsovereenkomst te komen.

 

2. Andere burgerrechtelijk geschillen.

 

Jean en Maria hebben het vruchtgebruik geërfd van hun respectievelijke schoonbroer en broer Marcel. Zij wonen graag in dit appartement. Maar Marcel, die geen kinderen heeft, had voor zijn dood ook besloten om de naakte eigendom van dit appartement te schenken aan zijn nichtje Cynthia.  Cynthia en haar echtgenoot krijgen regelmatig facturen van de syndicus toegestuurd. Zij menen dat deze facturen moeten betaald worden door nonkel Jean en tante Maria. Deze laatste zien het evenwel helemaal anders. De syndicus wordt geconfronteerd met deze discussie en krijgt de facturen niet betaald. In plaats van naar de rechtbank te trekken, besluit de syndicus een bemiddelaar in te schakelen. Op korte termijn wordt een akkoord bereikt.

 

Charles en Gustaaf zijn al jaar en dag buren. Nadat Charles plots zonder enige aankondiging een tuinhuis bouwt op de scheidingslijn met buurman Gustaaf, ontstaat er ruzie. Gustaaf eist de afbraak van het tuinhuis, maar als tegenreactie vindt Charles dat het nu eindelijk eens gedaan moet zijn met die overhangende takken en nog meer, dat de bomen/heesters die ook maar 1 cm te kort staan van de scheidingslijn, moeten gerooid worden. Tijdens een oproeping in verzoening voor de Vrederechter, raadt deze partijen aan om een bemiddelaar te nemen gezien zij als vroegere goede buren belang hebben bij een bemiddelde oplossing. Charles en Gustaaf gaan hierop in en met succes.

 

Jan en Mieke hebben een eigen woning uit de jaren ’60, die aan een grondige renovatie toe is. Zij nemen aannemer FIXIT om deze renovatie tot een goed einde te brengen.  FIXIT doet beroep op verschillende onderaannemers om deze renovatie uit te voeren. Jammer genoeg loopt het daar fout gezien één van de onderaannemers een breuk in de waterleiding veroorzaakt, waardoor het leegstaande huis een gans weekend onder water komt te staan. De onderaannemer is slechts gedeeltelijk verzekerd en dreigt aan de schadeclaim ten onder te gaan. Op de inleidingszitting voor de Rechtbank wordt door één de partijen voorgesteld om het conflict op te lossen via bemiddeling. De andere partijen zijn akkoord en samen met een expert en de bemiddelaar wordt een akkoord bereikt.

Dokter X koopt een appartement op plan voor het onderbrengen van zijn dokterspraktijk. Er wordt met de bouwpromotor een verkoopscompromis afgesloten waarin verschillende opschortende voorwaarden worden voorzien, waaronder het bekomen van een krediet, het bekomen van een bestemmingswijziging van appartement naar praktijk, dit alles voor specifiek vastgelegde data.  Noch de bestemmingswijziging, noch de kredieten worden toegestaan, doch dit is volgens de promotor te wijten aan het eigen toedoen in hoofde van de dokter. Teneinde een lange procedureslag te vermijden doen beide partijen beroep op een bemiddelaar.

 

3. Handels- en vennootschapsrechtelijke geschillen.

 

Gerard en Antoine zijn broers die de goed draaiende vennootschap van hun vader hebben verder gezet. Ze zijn elk voor 50% medeaandeelhouder.  Antoine wenst het evenwel wat rustiger aan te doen, en denkt eraan om zijn aandelen over te dragen aan zijn kinderen. Gerard ziet dit evenwel niet zitten en een groot conflict tussen de broers dreigt er aan te komen. Gerard en Antoine willen deze problemen evenwel onderling oplossen en zeker vermijden dat de interne problematiek in de pers breed wordt uitgesmeerd. Ze besluiten om in de vertrouwelijke omgeving van een bemiddeling naar een oplossing te zoeken.

 

Firma “We kunnen het” is verzekerd bij verzekeraar “Totaliteit”.  Er doet zich een groot incident voor in het magazijn van firma “We kunnen het”. De productie ligt dagen plat, om dan nog te zwijgen over de schade ingevolge misgelopen bestellingen. Verzekeraar “Totaliteit” meent dat de bepalingen van het contract elke tussenkomst van haar uitsluit. Firma “We kunnen het” is het daar niet mee eens en had juist deze verzekering afgesloten om dergelijke calamiteiten op te vangen. Op zijn minst vindt ze dat een aantal clausules voor interpretatie vatbaar zijn. Er wordt beroep gedaan op een bemiddelaar.

Wouter is paardenfokker en heeft het geluk gehad om één van zijn beste renpaarden Lighting te kunnen verkopen aan een in de paardenwereld zeer bekende handelaar Succes. Wouter brengt zijn beste paard met de vrachtwagen naar de handelaar, maar daar loopt het fout. Tijdens het afladen door één van de aangestelden van de handelaar, op aangeven van Wouter, bezeert Lighting zich zwaar en een langdurige revalidatie kondigt zich aan. Handelaar “Succes” is hier niet mee opgezet en weigert te betalen. Wouter daarentegen meent dat de fout volledig ligt bij de aangestelde van handelaar “Succes” en eist de volledige betaling van de aankoopsom. De tijd dringt. Beide partijen besluiten beroep te doen op een erkend bemiddelaar, die zich onmiddellijk kan vrijmaken, om hen te begeleiden naar een oplossing voor hun dispuut.

4. Opstellen contracten.

Een bemiddelaar kan ook tussenkomen in het opstellen van contracten, zowel op burgerlijk en handelsrechtelijk vlak.  Indien een contract door één partij wordt opgesteld, is dit meestal zeer eenzijdig en in hoofdzaak in het voordeel van die partij opgevat. Een bemiddelaar heeft daarentegen oog voor de belangen van alle partijen en zal een contract evenwichtig uitbalanceren waarbij alle partijen gewezen worden op hun wederzijdse rechten en verplichtingen en de gevolgen hiervan.

bottom of page