top of page

Procedure CSR

Een collectieve schuldenregeling (CSR) is een redelijk complexe procedure die heel wat administratieve verrichtingen vergt, hetgeen tijd in beslag neemt.

Zeer beknopt kan de procedure als volgt worden samengevat:

  • de CSR start met de beschikking (=vonnis) waarbij de schuldenaar, zijnde "verzoeker " toegelaten wordt.

  • vanaf de datum van dat vonnis hebben de schuldeisers 1 maand om hun aangifte van schuldvordering (=wat zij concreet vorderen) in te dienen. De schuldeisers die nagelaten hebben dit te doen, krijgen een aangetekende brief van de schuldbemiddelaar, waarbij hen nog een laatste termijn van 15 dagen wordt toegekend. Indien zij binnen deze termijn geen aangifte indienen, worden zij geacht afstand te doen van hun vordering. Enkel bij een stopzetting door herroeping of door afstand van de procedure door verzoeker kunnen deze schuldeisers hun integrale rechten herwinnen.

  • Eens alle aangiften ontvangen werden en de situatie van de verzoekende partij stabiel is, kan een plan worden uitgewerkt (minnelijke aanzuiveringsregeling of MAR). In deze MAR staat hoeveel schulden verzoeker heeft, hoeveel er kan worden afbetaald en binnen welke termijn dit kan gebeuren. Een MAR kan in principe maximaal 7 jaar duren, vertrekkend vanaf de datum van de beschikking van toelaatbaarheid (het vonnis waarbij de schuldenaar werd toegelaten tot de CSR). Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk, bij voorbeeld wanneer ervoor wordt gekozen om de woning te bewaren en de schulden onmogelijk binnen de 7 jaar kunnen worden terug betaald.

  • Een minnelijk aanzuiveringsplan moet in principe kunnen worden bereikt binnen een maximum termijn van 1 jaar, vanaf de datum van het vonnis van toelaatbaarheid van de CSR. Dit betekent dat uiterlijk 10 maanden na de start van de CSR een minnelijk aanzuiveringsplan met de schuldenaar moet zijn bereikt en kunnen worden overgemaakt aan de schuldeisers.

  • Bij gebreke aan een akkoord met de schuldeisers kan dit ofwel leiden tot een herroeping (voorbeeld bij gebrek aan medewerking) ofwel tot een gerechtelijke aanzuivering waarbij de Arbeidsrechter zelf een aanzuiveringsregeling oplegt die maximaal 5 jaar mag duren.

  • Eens de schuldeisers het plan hebben goedgekeurd, wordt dit bij de Arbeidsrechtbank neergelegd die het bevestigt (=homologatie). Pas na de homologatie kan de schuldbemiddelaar starten met de betalingen aan de schuldeisers overeenkomstig hetgeen in het plan is vastgelegd.

  • Elk jaar maakt de schuldbemiddelaar een jaarverslag op voor de Arbeidsrechtbank. Hierin staat wat de stand van zaken is (is er al iets betaald?, hoeveel is er al betaald?, hoe verloopt het dossier ? enz.). De schuldenaar ontvangt een kopie van dit verslag.

  • Als al de voorziene betalingen zijn gebeurd, zal de schuldbemiddelaar een eindverslag opmaken. Er moet rekening gehouden worden met een periode tussen de 3 tot 6 maanden na de laatste betaling opdat het dossier volledig zou kunnen worden afgesloten.

Opgelet: na het einde van een CSR blijft de schuldenaar nog een jaar geregistreerd als wanbetaler bij de Nationale Bank en kan deze moeilijkheden ondervinden bij het afsluiten van leningen.

bottom of page