Bemiddelingsclausule

Eens een geschil is ontstaan, moeten alle partijen akkoord gaan vooraleer een bemiddeling kan worden opgestart.

Maar partijen kunnen ook proactief te werk gaan door een clausule in hun overeenkomst te voorzien waardoor zij zich engageren om, eens een geschil is ontstaan, niet onmiddellijk naar de Rechtbank te lopen, maar eerst en vooral een ernstige poging te ondernemen om hun geschil op te lossen via bemiddeling. Dit kan hen veel tijd, energie en geld besparen en garandeert volledige vertrouwelijkheid.

 

Dergelijke clausule kan de volgende zijn:

Partijen verbinden zich er toe om geschillen omtrent de uitvoering en/of interpretatie van deze overeenkomst in eerste instantie via bemiddeling trachten op te lossen. Bij deze duiden partijen advocaat Claudy De Ganck, bemiddelaar, met kantoor te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101, aan,  of ingeval van diens afwezigheid door ziekte of overmacht een door haar aangestelde vervanger. “